PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Pravidla jsou zpracovaná v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

  1. Petr Zakopal, ZAKI-SPORT.CZ, IČ: 69697060, se sídlem Pod Vodojemem 300/11, 683 21 Pustiměř, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, (dále též jako „zakisport“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o zákaznících, závodnících, závodních týmech a uživatelích (dále též jako „klient“) našich služeb poskytovaných zejména prostřednictvím našich akcí, které pořádáme a webových stránek www.zaki-sport.cz, www.zakopal.com, www.moderatorsvateb.cz, www.hlasreklam.cz (dále též jako „akce“ nebo „webové stránky“), zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Při zpracování osobních údajů působíme jako správce vašich osobních údajů.
  1. Jaké údaje zpracováváme? Údaje poskytnuté klienty. Jsou to ty osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování formulářů na akcích nebo na našich webových stránkách. Údaje potřebujeme z důvodů tvorby startovních a výsledkových listin, k identifikaci účastníků během závodů nebo kontaktní údaje při tvorbě nabídky pro klienty či partnery. Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rok narození (z důvodu zařazení do příslušné věkové kategorie) a pohlaví.

Údaje nutné k identifikaci účastníka ve výsledkové listině jsou veřejné. Dále vidíme vaše číslo účtu po provedení platby startovného, tento údaj ale nijak nezpracováváme. V případě, že chce účastník tyto údaje zpětně vymazat, má možnost nás kontaktovat a o provedení výmazu údajů nás požádat. Další údaje nezískáváme. Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným stranám. Ze strany správce a provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Doba uložení osobních údajů je 3 roky.

Údaje získané prostřednictvím Cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování naší nabídky můžeme využívat informace z nabídek, které naši klienti poptali. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání Cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na našich webových stránkách. Cookies zpracováváme po dobu 4 týdnů od poslední návštěvy webové stránky.

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

  1. Pro jaké účely údaje zpracováváme? Pro vyřízení a evidenci vašich požadavků, prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře. V tomto případě zpracováváme vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího zůstat s vámi v kontaktu a to maximálně po dobu 3 let od poslední komunikace.

Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění dodavatelské či jiné smlouvy uzavřené mezi zakisport a klientem, využíváme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, zaslání nabídky v elektronické podobě. Pokud nejsou údaje poskytnuty nelze vyřídit vaší objednávku. Právním titulem zpracování je nutnost pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Pro nabídku webových stránek a jejich zasílání formou obchodních sdělení využíváme vaše jméno, příjmení a vaší e-mailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o tipech, doporučeních a speciálních nabídkách souvisejících s nabídkou našich webů. Souhlas pro zasílání obchodních sdělení mohou klienti učinit v kontaktním formuláři a následně tento souhlas potvrdit v zaslaném e-mailu. Tento souhlas mohou klienti kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém našem sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat.

Pokud jsme však spolu uzavřeli dodavatelskou či jinou smlouvu a zprostředkovali jsme vám službu, můžeme vám zasílat nabídky určené pro vás s tipy, doporučeními a speciálními nabídkami souvisejícími s nabídkou našich internetových stránek na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v možnosti zůstat s vámi v kontaktu. Nabídky vám budeme zasílat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od poslední objednávky námi zprostředkovávané služby.

  1. Odvolání souhlasu (týká se článku 3.) nebo vyslovení námitky proti zpracování vašich osobních údajů a zrušení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli učinit odebíráním zasílání obchodních sdělení. Tedy kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení nebo na e-mailové adrese info@zaki-sport.cz
  1. Kdo má přístup k údajům? Osobní údaje jsou zpracovávány zakisport a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti.
  1. Jaká jsou vaše práva. S ohledem na skutečnost, že naše společnost o vás zpracovává osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy a my se vám budeme snažit vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni vám vyhovět, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese info@zaki-sport.cz

Právo na odvolání souhlasu – některé vaše osobní údaje, zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Je vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@zaki-sport.cz. Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte vaše uživatelské nastavení v rámci vašeho uživatelského profilu.

Právo na přístup – máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně.

Právo na úpravu údajů – pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na vymazání – vaším právem je také právo na vymazání vašich osobních údajů, které naše společnost o vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů / vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány / vaše osobní údaje zpracovává naše společnost protiprávně; odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat / vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz / existuje-li nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů např. naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Může dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude vás naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být vaše osobní údaje vymazány i přes vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

Právo na přenositelnost – další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, vám na požádání poskytneme v běžně používaném a čitelném formátu a nebo je na základě vaši žádosti předáme jinému správci dle vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování – v případech, kdy budete mít pocit, že vaše osobní údaje zpracovávané naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech / zpracování vašich osobních údajů naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány / naše společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků /  vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu – s ohledem na skutečnost, že některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost – v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem naše společnost porušuje vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006

  1. Dbáme na Bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je z naší strany pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

  1. Kontakt na nás. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na e-mail na adresu info@zaki-sport.cz.

Tato pravidla nabyla účinnost dne 30. 9. 2017
Aktualizace provedena dne 1.11.2020