PRAVIDLA DRAČÍCH ZÁVODŮ ZAKI-SPORT.CZ AGENCY

verze 2024 / dle České asociace dračích lodí /

  1. Všeobecná ustanovení

a) Závody nebo seriál závodů „ZAKI CUP“ je sportovní soutěží závodů dračích lodí v ČR, založený zaki-sport.cz agency
b) Podstatou závodů je zdolání vytyčené trati posádkou na dračí lodi v co nejkratším čase při respektování pravidel.
c) Soutěž se skládá ze závodů dle termínové listiny, přičemž jeden z nich je zároveň jmenován závodem mistrovským (Finále ZAKI CUP).
d) Aktuální verze termínové listiny je umístěna na webových stránkách www.zaki-sport.cz
 

  1. Tratě a kategorie

2.1. Závody seriálu ZAKI CUP nebo další závody se jezdí na tratích 200m, 500m, 1000m a 2000m
Délky jednotlivých tratí jsou dopředu k jednotlivým závodům přiřazeny a tedy je jasné, jakou vzdálenost jednotlivé kategorie jedou.
2.2. Závody seriálu ZAKI CUP se jezdí v kategoriích
a) Dle typu lodi
Standard Boat – velká dračí loď pro max. 20 pádlujících
Small Boat – malá dračí loď pro max. 10 pádlujících
b) Dle věku
JUNIOŘI – všichni pádlující členové posádky musí splňovat podmínku věkového limitu nad 15 let a pod 18 let k 1. lednu daného roku.
c) Dle kategorie
OPEN – zde žádné omezení dle pohlaví neexistuje.
ŽENY – všechny pádlující členky posádky musejí být pohlaví ženského
MIX/ SPORT – dle pravidel musí v posádce Standard Boat usednout min. 8 a max. 10 pádlujících stejného pohlaví, ve Small Boat pak min. 4  a max. 6 pádlujících stejného pohlaví
FIRMY – dle pravidel musí v posádce Standard Boat usednout min. 8 a max. 10 pádlujících stejného pohlaví, ve Small Boat pak min. 2 a max. 8 pádlujících stejného pohlaví
FUN – jedná se o posádky které netrénují, účastní se max. 1- 2 závodů za rok. Dle pravidel musí v týmu Standard Boat usednout min. 8 a max. 10 pádlujících stejného pohlaví, ve Small Boat pak min. 2 a max. 8 pádlujících stejného pohlaví.
 

  1. Povinnosti posádek, závodníků, kapitána

a) Posádkám se doporučuje startovat ve stejných dresech (horní polovina těla), které označují jejich tým. Novým posádkám se doporučuje respektovat barevné kombinace stávajících posádek.
b) Na poradě kapitánů před startem předá zástupce posádky vyplněné posádkové listy (dále též jako „soupiska“), které opravňují startovat závodníkům pro určitou disciplínu. Maximální počet členů posádky je 26 (Standard Boat) a 16 (Small Boat) včetně bubeníka, přičemž jízdy se může účastnit vždy maximálně 20 (Standard Boat) nebo 10 (Small Boat) pádlujících + kormidelník a bubeník.
c) Soupiska musí být podepsána kapitánem nebo jeho zástupcem, přičemž podpis stvrzuje, že závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou fyzicky dostatečně disponováni k absolvování závodu. Zvládají uplavat 200m a pokud ne, musí to pořadateli závodu sdělit! Ten je vybaví záchrannou vestou nebo mají vlastní vestu a v průběhu závodu ji mají po celou dobu závodu nasazenou.
d) V průběhu závodů lze v určité disciplíně měnit sestavu pouze v rámci seznamu na soupisce.
e) Na každou disciplínu může tým sestavit jinou posádku, která musí být složena ze jmenného seznamu na soupisce. Posádkový list, tedy soupisku obdrží každý kapitán při registraci na závod na uvedený kontaktní e-mail. Soupisku lze také stáhnout na stránkách pořadatele www.zaki-sport.cz případně lze požádat o opětovné zaslání na e-mailu info@zaki-sport.cz.
f) Osoby mladší 18let jsou povinni mít po celou dobu závodu na sobě vlastní záchrannou vestu (i na bubnu).
g) Kategorie FUN jede závod s pádly dodanými pořadatelem. V případě, že má kdokoli s posádky vlastní pádlo (např. karbonová, dřevěné aj.), je posádka považována za sportovní posádku a je tedy přemístěna do kategorie SPORT, jakožto plně trénující.
h) Není požadována certifikace závodních pádel.
i) Není možné, aby 1 osoba jela za více týmů ve stejné kategorii. Pokud pořadatel neudělí výjimku (zranění apod… pořadatel musí být informován předem). Členové posádky kategorie FUN mohou být ale zapsáni do vyšší kategorie – MIX/SPORT. Kategorie FIRMA může doplnit jiné posádky bez rozdílu. O těchto skutečnostech bude nejpozději na poradě kapitánů pořadatel informovaný danými kapitány. Tato informace může být brána v potaz v případném nasazování jednotlivých kategorií, aby např. nejeli 2 jízdy hned za sebou apod. Neřeší se kategorie ŽENY, kde bude snaha pořadatele, aby ženská posádka nejela 2 jízdy hned po sobě.
j) Posádky co nejdříve po opuštění lodě, vrátí před vzájemným „jucháním“ zapůjčená pádla do připravených nádob, aby si je mohla vzít další startující posádka.
k) Nástup a výstup na mole – z důvodu bezpečnosti vždy vystoupí posádka, která dojede dříve k molu a neprodleně molo opustí. Následuje výstup druhé posádky. Do lodě pak nastupuje vždy jedna a pak druhá posádka.
l) Pokud dojde k poškození lodě nebo vybavení související s chodem lodi v průběhu závodu je nutné, aby kapitán nebo pověřená osoba (např. zástupce kapitána) okamžitě a bez zbytečného odkladu nahlásili poškození pořadateli, aby bylo možné provést opravu před odjetím lodě na další závod.
m) Stoupání členů posádky v lodi, na otevřené vodě, je ZAKÁZÁNO! Jediný kdo může stoupat v lodi je jen a pouze kormidelník. Platí výjimka (např. prohození stran závodníků kvůli vyvážení lodi apod.).
n) Posádkám se doporučuje opouštět závodiště až po kompletním vyhlášení výsledků závodů. Sice jsou 4 osoby potřebné k předání věcných cen, ale i v rámci zachování v duchu fair play, podpoříme i ostatní posádky svou přítomností kompletní posádky při slavnostním vyhlášení až do konce.
o) Posádky vrátí všechny zapůjčené věci v co nejkratší době po vyhlášení výsledků (např. stany, pivní sety apod.) Za odložené věci pořadatel neručí.
p) V průběhu závodu s výjimkou nástupu a výstupu z lodě je zakázán vstup na mola (např. je zakázáno skákat do vody z připravených nástupních mol).
q) V případě zdravotního problému při závodech (např. vyhozené rameno, bloknutá záda, infarkt …) má posádka právo přerušit závod a bez zbytečného odkladu dorazit tak, aby nikoho neomezila a neohrozila zpět k nástupnímu molu. Zde bude poskytnuta první pomoc, případně zajištění dalších potřebných kroků k záchraně.
r) V případě zdravotních problémů na souši, je nutné, aby někdo předal informaci pořadateli, který zajistí zdravotníka nebo osobu k tomu určenou, která případně dorazí na místo za poškozeným. V případě drobných problémů, dorazí sám postižený za pořadatelem, případně rovnou za zdravotníkem nebo osobou k tomu určenou.
 

  1. Technické a organizační podmínky závodů

4.1. Základní povinnosti pořadatele závodu
a) Organizátorem závodu dračích lodí je zaki-sport.cz agency, který podnik realizuje na svůj účet za podmínek stanovených (viz. dále). Spolupořadatelem některých předem domluvených závodů je Česká asociace dračích lodí.
b) Pořadatel závodu je povinen určit organizační výbor závodu ve struktuře (viz. dále).
c) Pořadatel závodu je povinen zajistit povolení pro místo konání a vytyčení závodní dráhy od příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
d) Pořadatel závodu je povinen zajistit závodní dráhu dle specifikace 200,500,1000,2000m aj.
e) Pořadatel závodu je povinen vypsat podmínky přihlášky na závod a zajistit zveřejnění přihlášky na webu www.zaki-sport.cz nejpozději 1 měsíc před pořádáním závodu.
f) Pořadatel závodu je povinen zajistit na závod minimálně 2 – 6 plně vybavených dračích lodí stejného typu, které jsou označeny startovními čísly, vždy se sadou 10/20 pádel stejného typu.
g) Pořadatel závodu zajistí nástupní/výstupní místa – nejčastěji mola pro umožnění nástupu a výstupu z lodí.
h) Pořadatel závodu může (dle možností) zajistit prostor a přístřešek pro zázemí závodníků (např. převlékání, ochrana před deštěm apod.), případně určit dostatečný prostor k postavení přístřešků pro posádky (posádky mají ve většině případů vlastní přístřešky) v dostupné vzdálenosti od závodiště.
i) Pořadatel závodu zajistí sociální zařízení (WC), odpovídající počtu závodníků.
j) Pořadatel závodu je povinen zajistit technické podmínky pro vylévání vody z lodí před startem (nádoby, houby, apod.), přičemž loď si vylévá vždy posádka jedoucí na start.
k) Pořadatel závodu je povinen zajistit dostatečné ozvučení startu tak, aby byly povely startéra slyšet i v krajních drahách.
l) Pořadatel závodu může zajistit záchrannou složku na vodě, vybavenou odpovídajícími záchrannými Na závodě je přítomen zdravotník nebo osoba k tomu určená, napojená na místní lékařskou službu.
m) Pořadatel závodu je povinen zajistit časomíru a zpracování výsledků, včetně realizace záznamu cílovou kamerou pro případnou kontrolu nebo protest.
n) Pořadatel závodu zajistí v co nejkratší době publikování výsledků a rozlosování jednotlivých jízd na místě k tomu určeném.
o) Rozlosování závodu nebo některých jízd závodu proběhne v termínu od ukončení registrace do závodního dne.

4.2. Organizační výbor závodu
a) Ředitel závodu či technický ředitel je představitelem pořadatele a odpovídá za pořádání závodu a řídí organizačně závod. V průběhu závodu rozhoduje a řeší vzniklé situace tak, aby nedošlo k narušení průběhu závodu. Jako jediný má právo rozhodnout o změně programu v případě, že vzniknou podmínky ohrožující život a bezpečnost závodníků (např. bouřka, blesk, povodeň, požár apod.).
– řeší administrativu a finance související s pořádáním závodu – přihlášky, startovné, pokuty.
– zodpovídá za parametry trati a technické zázemí závodu.
– řídí činnost bójkařů, provoz pomocných plavidel, spojovací techniku.
– zodpovídá za připravenost lodí a jejich vybavení na závod a řeší případné technické komplikace vzniklé v průběhu závodu.
– zajišťuje podmínky pro plynulý nástup a výstup do/z lodí.
– zodpovídá za záchrannou službu v průběhu závodu, včetně záchranných plavidel. Koordinuje napojení na lékařskou službu a první pomoc. Zajišťuje znalost základních pravidel první pomoci u členů záchranné služby.
b) Hlavní rozhodčí závodu rozhoduje ve všech věcech, souvisejících s vlastním závodem a o všech skutečnostech, které jsou v rozporu s pravidly závodů pořádající zaki-sport.cz agency.
– informuje na poradě kapitánů o splnění technických a organizačních podmínek pro pořádání závodu a schvaluje způsobilost trati.
– řídí činnost startéra, kormidelníků a technických pracovníků.
– přijímá protesty a řeší spory související se závodem.
– rozhoduje o penalizacích a diskvalifikaci.
c) Rozhodčí v cíli, časomíra a výsledkový servis určuje pořadí, v jakém lodě dojely do cíle, zajišťuje korektní měření časů a koordinuje publikování výsledků. Zajišťuje záznam závodů na cílovou kameru pro případnou kontrolu či protest.
d) Startér provádí starty jednotlivých jízd a má pravomoc rozhodovat o všech záležitostech startu (např. napomenutí, penalizace, diskvalifikace na startu apod.). Proti jeho rozhodnutí v souladu s pravidly lze dodatečně podávat protest. Hlasatel závodu moderuje závod a seznamuje závodníky a veřejnost s aktuálními informacemi a výsledky.
 

  1. Závody na krátkou trať 200m/500m

a) Závodí se min. ve 2-6 drahách o šíři 7 – 17m a min. hloubce 1,5m na celé závodní dráze.
b) Závodní dráhy jsou vyznačeny vždy na startu a v cíli alespoň po 1 straně bójemi.
c) Startuje se z místa, buď pomocí pevného startovacího zařízení, nebo bez pevného startu / tzv. volného startu / kdy si startér lodě rovná na vodě.

5.1. Start
a) Pořadatel závodu informuje kapitány posádek o systému startu na poradě kapitánů.
b) Kapitán posádky je zodpovědný za informovanost posádky se systémem startu.
c) Posádky mají povinnost shromáždit se na startu nejpozději 3 min před startem své jízdy.
d) V případě opožděného příjezdu posádky na start, může startér posádce udělit napomenutí, které má stejnou váhu jako napomenutí za chybný start.
e) V případě druhého napomenutí následuje vyřazení ze závodu, diskvalifikace nebo penalizace 2-5 vteřin, dle rozhodnutí startéra
f) Na povel startéra jsou posádky povinny prezentovat se a vyrovnat své lodě na startovní linii v závodních drahách u startovních bloků dle rozpisu závodu.
g) Pro vyrovnání lodí následují povely startéra. Ten spolupracuje s bójkaři, kteří lodě v linii přidržují nebo kormidelníky, kteří lodě na vodě vedou.

5.2. Startovní povely
a) Jakmile jsou lodě dle rozhodnutí startéra srovnány v linii, startér vyzve posádky, aby přestaly pádlovat povelem „Budeme startovat! (Are you ready!)“
b) Po tomto upozornění není povoleno pádlovat.
c) Zároveň má posádka v případě nepřipravenosti na start možnost zastavit start před tímto pokynem zdvihnutím ruky bubeníka, případně kormidelníka u FUN posádek a vysvětlením komplikací startérovi
d) V případě, že je z rozhodnutí startéra vše v pořádku následuje povel „Připravit se! (Attention!)“ a vzápětí poté povel „Vpřed! (Go!)“, přičemž časový interval mezi těmito povely nesmí překročit 3 vteřiny. Povel „Vpřed! (Go!)“ může být nahrazen startovním výstřelem případně jiným ekvivalentním akustickým signálem, přičemž konkrétní způsob musí být předem oznámen na poradě kapitánů.

5.3. Chybný start
a) Začne-li posádka pádlovat před povelem „Vpřed! (Go!)“ jedná se o chybný start, který startér může vrátit opakovaným povelem „STOP! STOP! STOP!“, případně opakovaným druhým výstřelem nebo závod nezastavovat a penalizovat chybně startující posádku nebo posádky.
b) Všechny posádky jsou pak na pokyn startéra povinny se neprodleně vrátit na startovní linii a start se opakuje. V případě, že jakákoliv posádka prokazatelně zdržuje návrat na startovní linii, má startér právo potrestat ji (např. napomenutím, vyřazením ze závodu, diskvalifikací nebo penalizací apod.) dle uvážení startéra.
c) Posádky, které se dopustily chybného startu, jsou startérem napomenuty. Po druhém napomenutí stejné posádky následuje dle pravidel (např. vyřazení ze závodu, diskvalifikace nebo časová penalizace apod.) a dle uvážení startéra.
d) Druhý opakovaný start se již nevrací, přičemž v případě chybného startu posádky, která již chybně odstartovala, může následovat její diskvalifikace nebo penalizace dle uvážení startéra a toto platí i pro všechny další chybně startující posádky.

5.4. Závodní dráha
a) Posádka je povinna absolvovat svou závodní jízdu od startu až do cíle ve své závodní dráze určené rozlosováním závodu.
b) Posádky resp. kormidelníci jsou zodpovědní za kormidlování a absolvování závodu ideálně středem své dráhy.
c) V případě nedodržení závodní dráhy rozhoduje o postihu hlavní rozhodčí na základě závažnosti ovlivnění průběhu závodu (např. o penalizaci, diskvalifikaci posádky apod.)

  1. Závod na dlouhou trať 500m/1000m/2000m

a) Závodí se na okruhu s obrátkami, vyznačenými viditelně bójemi, pilířem mostu apod.
b) Dle počtu lodí se stanoví počet jednotlivých jízd v kategorii.
c) Startuje se intervalově, po 20 – 30 vteřinách, přičemž je vyžadován záznam startu a projetí cíle na kameru pro případnou kontrolu nebo protest.
d) O celkovém pořadí v kategorii rozhoduje dosažený čas posádky.
e) Před závodem na dlouhé tratě zorganizuje pořadatel poradu kapitánů, kde seznámí zástupce posádek s tratí, označením obrátek a způsobem
f) Před závodem na dlouhé tratě také pořadatel zorganizuje poradu kormidelníků, kde seznámí kormidelníky s tratí, označením obrátek a způsobem startu, případně si předají kormidelníci vzájemně informace např. o záludnostech vody v nějakém místě, reakce na vývoj počasí, předání informací k zajištění bezpečného uskutečnění závodu apod. Kormidelníci pak předají případné doplňující informace posádce, se kterou pojedou v lodi.
g) Pokud se vlastní kormidelník posádky (neplatí pro kormidelníky schválené pořadatelem) před dlouhou tratí nezúčastní porady, popřípadě nevykonal snahu zajistit si potřebné informace o závodu a způsobil újmu své posádce nebo jiné posádce, byť neúmyslnou, bude tato okolnost brána v potaz během případných protestů.
h) Nasazení posádek do závodu na dlouhou trať určuje umístění v předchozím ukončeném závodě, s tím, že se startuje od nejrychlejšího po nejpomalejšího. Mohou nicméně nastat změny nasazení posádek do závodu, které určí pořadatel, dle nejlepšího zájmu pro zajištění kvality a celkového průběhu závodu.
i) Posádky, které pojedou v poslední rozjížďce dne, jsou ve většině případů vyzvány pořadatelem, aby po projetí cílem neparkovaly lodě u výstupního mola, ale zajely na jiné místo za účelem úklidu a odnesení lodí na vlek. 

6.1. Start
Pořadatel může zvolit jeden ze dvou způsobů startu
a) Pevný start. Lodě jsou srovnány v linii u pevných startovních bloků dle startovních čísel, kde je drží bójkaři. Posádky startují postupně na povel startéra „Vpřed! (Go!)“ v daném intervalu přesně v pořadí dle rozlosování. V případě, že začne posádka startovat před startovním povelem, následuje penalizace nebo diskvalifikace, dle uvážení startéra.
b) Letmý start. Lodě jsou srovnány volně pod startovní linií, která je jasně vyznačena bójemi, dle startovních čísel. Pokud startér neřekne na poradě jinak (např. povětrnostní podmínky, vlny apod.) startují lodě mezi libovolnými bójemi. To znamená, že posádka lodi musí projet mezi bójemi vyznačující otočky pro dráhu 1000 nebo 2000m ve „startovní většinou i cílové“ části. 
Posádka lodě číslo X,Y reaguje aktivně na pokyny startéra „Budeme startovat za 30s“, následují pokyny  kolik vteřin zbývá do startu 20..10…5,4,3,2,1 a „VPŘED! (GO!)“. Posádka tedy v klidu a vyčkává na pokyn „VPŘED! (Go!)“. Teprve na pokyn „VPŘED! (Go!)“ se rozjíždí a začíná pádlovat. Je nutné reagovat i na případný pokyn „Couvnout zpět“, aby nedošlo k přejetí startovní linie. Vždy je ale dostatek prostoru k tomu, aby nedošlo k protnutí startovní linie. Pouze v případě tekoucí vody a rychlé změny počasí, může dojít k pokynu „Couvnout zpět“ před startem. Veškeré pokyny startéra musí být jasné tak, aby byla posádka o všem včas informována a měla čas na pokyny reagovat.
V případě přejetí startovní linie neposloucháním a neplněním příkazů startéra před povelem „VPŘED! (Go!)“ může následovat penalizace nebo diskvalifikace. Posádky startují postupně na povely startéra „Připravit se! (Attention!)“ a vzápětí poté povel „Vpřed! (Go!)“ v daném intervalu. Měří se čistý čas. To znamená, že špička lodě každé posádky (v tomto případě dračí hlava) protne startovní či cílovou linii. Startovní a cílová linie je vždy označena dle možností startovní a cílové kamery.

6.2. Obrátky
a) Dlouhá trať se jede na okruhu s dostatečně označenými obrátkami nejlépe směrem zprava doleva, tzn. proti směru hodinových ručiček.
b) Pokud posádka tzv. podjede bójku, může pokračovat v jízdě a dokončit závod. Následně bude penalizována dle pravidel závodu.
c) V případě neabsolvování celé obrátky se zřejmým úmyslem zkrácení trati, následuje vyřazení posádky ze závodu, tedy diskvalifikace.

6.3. Předjíždění
a) Základním pravidlem při předjíždění, je vyhnout se jakémukoli zranění závodníků a také škodám na technickém vybavení (např. lodě, pádla apod.).
b) Pomalejší posádka vždy uhýbá posádce rychlejší tak, aby ji nebránila v závodě.
c) Rychlejší posádka má přednost, tzv. „právo vody“, přičemž rozhodujícím bodem je linie kormidelník předjížděné lodě a bubeník předjíždějící lodě, což platí zejména na obrátkách. Neposkytnutí „práva vody“ může vést k diskvalifikaci nebo penalizaci.
d) Selským rozumem. Neblokuji rychlejší loď, naopak jedu více vpravo. Pokud první loď před otáčkou nedojede hlava druhé lodi, má přednostní právo obrátky první loď. Předjíždí se klasicky vlevo. Pokud je předjížděná posádka evidentně pomalejší a kormidelník blokuje cestu, je možné předjet tuto posádku po pravé straně. V tomto případě může rozhodnout hlavní rozhodčí závodu o udělení penalizace nebo diskvalifikace.

6.4. Cíl
Posádky projíždějí do cíle mezi určenými bójemi. To znamená, že posádka musí projet mezi bójemi vyznačujícími otočky pro dlouhou trať, ve startovní v tomto případě již cílové linii.

  1. Usnesení pro obě tratě

7.1. Srážka
a) Za srážku mezi dvěma nebo více loděmi se považuje situace, při níž se členové soupeřících posádek navzájem dotknou pádlem, lodí nebo tělem způsobem, který má vliv na výsledek závodní jízdy.
b) Posádka, která zbytečně mění přímý směr jízdy a úmyslně tím způsobí srážku, může být ze závodu diskvalifikována nebo penalizována.
c) O případném opakování jízdy v případě srážky, která zásadně ovlivní konečný výsledek závodu, rozhoduje hlavní rozhodčí. 

7.2. Cíl
a) Posádka končí jízdu, jestliže přední část její lodi protne cílovou linii (dračí hlava se považuje za část lodi) a to při stejném počtu závodníků jako na startu.
b) Po ukončení jízdy je posádka povinna neprodleně přijet k výstupnímu molu a nezdržovat následující časový program.
c) V případě úmyslného zdržování může být posádka napomenuta, případně vyloučena ze závodu, tedy diskvalifikována.

7.3. Diskvalifikace
a) Pokud posádka nebo její člen poruší pravidla nebo soutěží jinak než čestným způsobem, bude ze závodu na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího vyloučen(a).
b) Závodník nebo i celá posádka může být ze závodu vyloučen(a), pokud hrubě poruší zásady sportovní etiky či uráží svým chováním jiné závodníky, rozhodčí nebo pořadatele.

  1. Práva a povinnosti závodníků

8.1. Právo startu
a) Právo startu má pouze ta posádka a její členové, kteří se řádně a včas registrovali či přihlásili k závodu dle jeho propozic, dodržující pravidla a respektující pokyny pořadatele.
b) Přihláška musí být zaslána dle propozic pořadatele v písemné nebo elektronické formě a pořadatel je povinen její přijetí potvrdit.
c) Nesprávně vyplněná, neúplná nebo pozdě zaslaná přihláška nemusí být pořadatelem přijata.
d) Členové posádky v „podnapilém“ stavu nemusí být připuštěni na start. Hlavní a rozhodčí a kormidelník mají právo tuto osobu vyloučit z dané jízdy.

8.2. Povinnosti závodníků
a) Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla závodů dračích lodí a řídit se pokyny rozhodčích a pořadatele závodu.
b) Jsou povinni jednat tak, aby neohrozili zdraví a bezpečnost svoji, ani ostatních závodníků.
c) Posádka musí nastoupit do všech disciplín, ke kterým byla přihlášena, pokud nebyla řádným způsobem odhlášena.
d) Za řádné odhlášení se považuje písemné oznámení odhlášení pořadateli nejpozději na poradě kapitánů, u odpoledního závodu )např. dlouhé tratě apod.) nejpozději jednu hodinu před prvním startem.
e) Nenastoupí-li posádka na start bez řádného odhlášení, je povinna uhradit pokutu ve výši poloviny startovného. Tato pokuta se hradí pořadateli závodu.
f) Nebude-li pokuta uhrazena, nemusí být posádce povolen start na dalších závodech pořadatele.
g) Celá posádka nebo minimálně 4 její zástupci mají povinnost se dostavit k vyhlášení výsledků a vítězů.
h) Posádka má povinnost se stejným počtem osob jak odrazit se od břehu, tak se se stejným počtem osob vrátit zpět (např. žádné úmyslné opouštění lodě, vyskakování z lodi atd. ).
i) Na vodě má posádka a každý její člen povinnost poslouchat kormidelníka a jeho pokyny. Kormidelník zabraňuje jak vzniku ublížení na zdraví, tak hmotným škodám apod.

8.3. Startovné
a) Posádky nebo jejich kapitáni jsou povinni na základě přihlášky či registrace uhradit pořadateli startovné. Pro danou sezónu je startovné předem určeno a informace o něm jsou v propozicích každého závodu a také na webu pořadatele www.zaki-sport.cz. Startovné je nutné uhradit do 10 dnů od registrace na daný závod, pokud nebude dohodnuto jinak.
b) Bez zaplacení startovného nemusí být posádka připuštěna na start.

8.4. Protest
a) Veškeré námitky související se závodem, tzv. protest, podává za posádku pouze kapitán posádky, popřípadě jiný zastupující člen za nepřítomnosti kapitána na závodišti. Vždy v písemné formě s podpisem a předepsaným poplatkem. Je-li protest zamítnut, propadá poplatek ve prospěch pořadatele.
b) Protest, týkající se skutečností vzniklých před zahájením závodu (např. technických nároků na trať apod.) se podává nejpozději na poradě kapitánů před startem první jízdy. Protest se také podává neprodleně během závodu, a to pokud se během závodu s tratí něco stane. Protesty se podávají k rukám hlavního rozhodčího závodu.
c) Protest, týkající se sporných otázek vzniklých v průběhu závodu, se podává neodkladně po písemném zveřejnění výsledků příslušné jízdy.
d) Poplatek za podání protestu je 1.000,-Kč.

8.5. Projednání protestu
a) Protest se projednává co nejdříve a rozhoduje o něm hlavní rozhodčí závodu. Ten musí sdělit kapitánovi, který protest podal, výsledek projednání včetně odůvodnění rozhodnutí a to maximálně do 60minut od řádného podání protestu.
b) Hlavní rozhodčí může vyslechnout stanovisko dalších závodních komisařů (např. startér, časomíra, kormidelníci a vylosovaný kapitán (delegát) ze všech zúčastněných kapitánů závodu.), kteří kontrolovali spornou část závodu a může si pro své rozhodnutí vyslechnout i názor dalších organizátorů závodu nebo kapitánů zúčastněných posádek.
c) Výsledek sporného závodu nelze považovat do doby vyřešení protestu za oficiální.
d) Po vyhlášení rozhodnutí je možnost následného protestu na vydané vyhlášení 15 minut. Následně jsou výsledky považovány za oficiální.

  1. Bodování a ceny

9.1. Závody dračího seriálu ZAKI CUP se bodují v následujících úrovních
a) Dle kategorií – na základě bodového zisku se vyhlašují celkoví vítězové daného ročníku
OPEN, ŽENY, FIRMY, MIX/SPORT
b) Dle věku – na základě bodového zisku se vyhlašují celkoví vítězové ročníku v kategorii junioři, juniorky.

9.2. Bodování
a) Konkrétní výše bodování pro stávající ročník je na webu pořadatele www.zaki-sport.cz.
b) Do celkového hodnocení se započítávají výsledky všech nebo vybraných absolvovaných disciplín jednotlivých závodů.
c) Za absolvovaný závod se považuje ten, ve kterém se posádka prezentovala na startu.
d) Vítězem v dané kategorii se stává posádka s nejvyšším bodovým ziskem.
e) Při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství, poté umístění ve finálovém závodě a dále vzájemný souboj ve finálovém závodě.

9.3. Ceny a ocenění
a) První tři posádky v jednotlivých závodech obdrží od pořadatele závodu poháry pro každou kategorii.
b) První tři posádky v celkovém hodnocení podle jednotlivých kategorií obdrží medaile a pohár
c) Vítězové jednotlivých kategorií mohou obdržet putovní trofej.

  1. Závěrečná ustanovení

a) Tato pravidla vstupují v platnost zveřejněním na webu www.zaki-sport.cz.
b) Případné změny nebo úpravy lze provádět na základě aktualizací.
c) Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu těchto pravidel na základě případných nesrovnalostí.

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!
Tyto pravidla nabyly účinnost dne 1. 9. 2020
Aktualizace provedena dne 1.2.2024