OBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY SLUŽEB A AKCÍ

 1. Pořadatelem, dodavatelem a organizátorem soutěží, aktivit, sportovních závodů, služeb, teambuildingů a dalších akcí (dále též jako „akce“) je Petr Zakopal, ZAKI-SPORT.CZ, IČ: 69697060, se sídlem Pod Vodojemem 300/11, 683 21 Pustiměř, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, (dále též jako „pořadatel“)
 1. Přihlášením se do těchto „akcí“ přes formuláře na našich portálech www.zaki-sport.cz, www.zakopal.com, www.moderatorsvateb.cz, www.hlasreklam.cz , emailem, telefonicky nebo koupí hrací karty, vyplněním formuláře v místě konání akce apod. jakákoli osoba, přihlašující, kapitán apod. (dále též jako „klient“) nebo také společnost, firma, obchod, značka apod. formou individuální přihlášky či formou partnerství (dále jako „partner“) souhlasí s těmito podmínkami a pravidly akcí pořádaných „pořadatelem“. Účastí na akci vyjadřuje klient či partner svůj souhlas s podmínkami a pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. S partnerem je vždy k jednotlivé akci písemně dohodnuta a sepsána smlouva o partnerství, reklamě, pronájmu nebo jiná, za účelem propagace společnosti či značky společnosti (dále jako „partnerství“).
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit pravidla akcí a pravidla partnerství, pozměnit nebo upravit tyto pravidla v průběhu konání akce. Pořadatel má také právo zrušit nebo předčasně ukončit jakoukoli „akci“ bez udání důvodu. Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci nebo přihlášení bez předchozího upozornění. Dále si pořadatel vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na svých internetových stránkách bez předchozího upozornění.
 1. Registrace, přihláška nebo jiné přihlášení k akci (dále též jako „registrace“) je možné pomocí registračních formulářů na našich internetových stránkách uvedených výše nebo emailem na info@zaki-sport.cz , případně na místech určených pořadatelem. Klient či partner registraci vždy posílají e-mailem nebo na akci předávají, tedy tímto potvrzují pořadateli. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele nebo zaplacena v hotovosti na místě akce. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet pořadatele. Registrační poplatek nebo startovné potvrzené a zaplacené klientem či partnerem je konečné a nevratné. Nelze jej převést na jinou osobu, team, posádku nebo na jinou akci. Vztahuje se pouze k akci, ke které je klientem či partnerem uvedeno. Pokud se tak obě strany nedohodnou jinak a písemně. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení (v tomto případě zaplacení) registrace klientem nebo partnerem.
 1. Nezaplacená registrace k „akci“ do 10 kalendářních dnů, od jejího vytvoření klientem či partnerem, bude tato registrace zrušena. Pořadatel může ještě před zrušením registrace kontaktovat klienta či partnera a informovat jej o tomto kroku. Registrace k akci vytvořené méně jak 12 dní před akcí samotnou, musí být zaplaceny nejpozději 5 dní před konáním akce samotné, na kterou se registrace vztahuje.
 1. Firemní akce (např. závody firemních posádek, teambuildingy apod.) jsou určeny pouze těm partnerům, které se do akcí přihlásily a mají uzavřenou partnerskou smlouvu nebo jinou dohodu (dále též jako „smlouva“) s pořadatelem. Partner se rozumí oficiální partner akce, který má s pořadatelem uzavřenou smlouvu o reklamě, propagaci, službách apod. Žádné jiné subjekty, které nepodepsaly smlouvu s pořadatelem nebo se ústně nedohodly (ústní dohoda musí být i přesto potvrzená e-mailem) nemají právo se jakýmkoli způsobem na akcích pořadatele zviditelňovat (např. formou umístění banneru nebo focení loga třetích stran v místě konání akce partnera, roznos letáků, stánky s logem, maskot aj.) .
 1. Při porušením podmínek a pravidel klientem či partnerem, má pořadatel právo řídit se všeobecnými obchodními podmínkami mezi dvěma obchodními partnery. Pořadatel má právo požadovat náhradu škody, které mu toto porušení podmínek klienty či partnery vzniklo. Pořadatel má také právo vymáhat vzniklou škodu po těchto klientech či partnerech soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit prodej zboží a služeb klientů či partnerů akce, kteří jsou oficiálními partnery akce. Myslí se tím služeb a zboží, které by mohlo narušit mravní kázeň mládeže a dětí.
 1. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akcí pořadatele mohou být použity k marketingovým účelům a propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na odměnu. Registrací, případně koupí nebo zaplacením startovného či vstupného na akci pořadatele, klient nebo partner souhlasí s pořízením fotozáznamu a videozáznamu a dává také souhlas s jejich použitím pořadatelem.
 1. Každý klient či partner si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví, vzniklé při účasti na akcích pořadatele, hlavně při sportovních aktivitách. Každý klient či partner prohlašuje, že se akcí účastní dobrovolně. Každý klient či partner se účastní akcí na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Každý klient nebo partner je povinen mít uzavřené zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Pořadatel při všech akcích klade důraz na bezpečnost. Organizační team pořadatele je řádně vyškolen k dodržování bezpečnosti u každé jednotlivé aktivity při všech akcích pořadatele.
 1. Klienti ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit akcí pořadatele, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou, že se mohou akcí pořadatele účastnit. Pokud se klienti mladší 18 let chtějí účastnit akcí na vodě / např. jízdy v dračí lodi apod./ musí mít záchrannou vestu, kterou má pořadatel k dispozici v místě konání akcí. U aktivity nebo jiných služeb pořadatele, které pořadatel provozuje na nejrůznějších akcích, je na bezpečnost upozorněn rodič nebo zástupce dětí mladších 18 let. Pokud chtějí klienti mladší 18 let závodit bez záchranné vesty a byli předem upozorněni na nutnost mít záchrannou vestu na sobě, konají tak z vlastní vůle na vlastní riziko. Pořadatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za jednání klientů mladších 18 let.
 1. Každý klient je povinen respektovat pokyny pořadatele po celou dobu akce. Klient má také povinnost řídit se pokyny nejen pořadatele, ale také dalších organizátorů, pomocníků, brigádníků, dobrovolníků a rozhodčích, kteří se podílejí na akci a jsou dostatečně proškoleni pořadatelem o bezpečnosti a to i v případě jejich výzvy opustit část prostoru akce (např. trasu závodu aj.) a nepokračovat. Na samotných klientech leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti zvládnout jednotlivé akce pořadatele. Pořadatel nikdy žádného klienta do akcí pořádaných pořadatelem a nebo akcí, na kterých se pořadatel částečně podílí, nenutí. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou klientovi či partnerovi v souvislosti s účastí na akci konanou pořadatelem či zapojením se klienta či partnera do sportovních aktivit nebo jejich sledováním. Každý klient je povinen nahlásit pořadateli užívané léky, případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.
 1. Akce konané pořadatelem se uskuteční vždy, jak je uvedeno v propozicích jednotlivé akce, bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (např. extrémní horko, zima, bouřky, apod.) je pořadatel oprávněn odsunout start akce nebo zrušit akci bez náhrady dle aktuální situace. Registrace se klientům v takovém případě nevrací.
 1. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Každý klient či partner je povinen přečíst si a respektovat důležité informace, propozice a pokyny, které pořadatel zveřejní před každou akcí na svých internetových nebo facebookových či jiných svých stránkách.
 1. Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každou akci zvlášť a případně zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Vítězové v jednotlivých kategoriích u akcí budou odměněni při vyhlášení výsledků (např. po dojetí posledního závodu apod.) Do sportovních aktivit jsou ceny dodávány partnery. Na vyhrané ceny se nevztahuje žádná záruka. Ceny nejsou právně vymahatelné, ani není možné směnit tyto ceny či výhry za peníze.
 1. Pořadatel neposkytuje klientům či partnerům pojištění (např. zdravotní, úrazové, odpovědnosti aj.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na každém klientovi či partnerovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření či hospitalizaci. Případné náklady s ošetřením budou doúčtovány klientovi, kterého se nějaké takovéto ošetření týkalo.
 1. Soutěžní pravidla a pojmy u akcí pořadatele jsou v souladu s běžnými sportovními pravidly jednotlivých sportovních odvětví, pokud nejsou pravidla pro jednotlivou sportovní disciplínu speciálně vytvořena. Například u dračích lodí spolupracujeme s Českou asociací dračích lodí. Klientům (např. kapitánům a dalším závodníkům…) jsou pravidla vysvětlena na poradě (př. oficiální čas je čas od startu, povelu či výstřelu startéra / reálný čas je čas od průběhu startu do průjezdu cílem apod.) Klienti a partneři mají možnost reklamovat výsledek do 30 minut od dojetí či doběhnutí svého závodu a to v místě časomíry nebo u pořadatele akce. Po uplynutí této doby jsou výsledky vyhlášeny jako oficiální…
 1. Tyto podmínky upravují také smluvní vztah mezi pořadatelem a klientem při realizaci akcí a dalších služeb v oblasti zábavního a sportovního vyžití (dále jen „služby“). Smluvní vztah mezi pořadatelem a klientem či partnerem vzniká registrací neboli závazným potvrzením objednávky služeb ze strany klienta či partnera, resp. přijetím a potvrzením nabídky služeb pořadatele, v tomto případě ZAKI-SPORT.CZ, klientem či partnerem jakožto zákazníkem. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými klient či partner chce doplňovat již potvrzenou objednávku služeb, jsou považovány za novou objednávku, která musí být pořadatelem následně přepracována či akceptována, jinak dohoda nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
 1. Platební podmínky. Klient či partner je povinen zaplatit cenu za registraci nebo za služby při objednání nebo dle dohody s pořadatelem. Ve většině případů zaplatí klient či partner za služby po skončení akce na základě řádně vystavené faktury nebo zaplatí před akcí při samotné registraci. Pořadatel je také oprávněn požadovat po klientovi či partnerovi zaplacení služeb ještě před jejich poskytnutím, pokud se strany takto dohodnou. Pořadatel má také možnost požadovat zálohu za poskytnuté služby ve výši od 30% z celkové ceny služeb pro klienta či partnera a to ještě před jejich poskytnutím. Klient či partner je povinen zaplatit cenu služeb či registraci.
 1. Cena, ceník, cenová nabídka registrace či služeb (dále jen „cena služeb“). Cena služeb je stanovená pořadatelem dle aktuálního ceníku služeb, který je k dispozici na vyžádání, či je stanovená dohodou smluvních stran v písemné nebo v e-mailové podobě. Pořadatel garantuje po dobu trvání smluvního vztahu neměnnou výši ceny služeb a registrace.
 1. Práva a povinnosti klienta nebo partnera a pořadatele. K základním právům klienta či partnera patří /právo na řádné poskytnutí sjednaných služeb ze strany pořadatele / právo být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb poskytovaných pořadatelem / právo zrušit svoji objednávku služeb, smlouvu či registraci s pořadatelem lze kdykoliv, viz bod č.22 Výpověď, storno nebo odstoupení od smlouvy či jiného ujednání ze strany zákazníka / právo na reklamaci vyplývající z vadného plnění ze strany pořadatele, respektive dodavatele / reklamace a odpovědnost za škody / právo na ochranu osobních údajů. K základním povinnostem klienta či partnera patří / počínat si při svém konání na akcích pořadatele tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného klienta / zaplatit cenu registrace a služeb ve stanoveném termínu, pokud není dohodnuto jinak / zaplatit zálohu za registraci či služby / uhradit škodu způsobenou na zařízení pořadatele vlastní vinou. Základní práva a povinnosti pořadatele vyplývají z výše uvedených základních práv a povinností zákazníka.
 1. Reklamace a odpovědnost za škodu. Klient a partner mají právo reklamace uplatnit u pořadatele písemně a řádně doložené bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od skončení poskytnutých služeb. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena klientem, třetí osobou, neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno.
 1. Výpověď, storno nebo odstoupení od smlouvy či jiného ujednání (dále jen „výpověď) ze strany zákazníka, klienta či partnera. Klient, zákazník či partner má právo odstoupit od smlouvy nebo objednání služeb či vypovědět smluvní vztah s pořadatelem. Výpověď je účinná dnem doručení písemnou formou na adresu pořadatele nebo e-mailovou formou na info@zaki-sport.cz. Pokud klient vypoví smlouvu dle bodu č. 22 těchto všeobecných pravidel a podmínek, je povinen uhradit pořadateli následující storno poplatky, odvíjející se do doby, kdy výpověď klienta řádně dorazila pořadateli na výše uvedené kontakty.

do 61. dne před začátkem služeb 10% z celkové ceny služeb
od 60. do 31. dne před začátkem služeb 20% z celkové ceny služeb
od 30. do 16. dne před začátkem služeb 40% z celkové ceny služeb
od 15. do 11. dne před začátkem služeb 50% z celkové ceny služeb
od 10. do   7. dne před začátkem služeb 70% z celkové ceny služeb
od   7. do 0. dne před začátkem služeb 100% z celkové ceny služeb
Celkovou cenou služeb se rozumí cena všech dohodnutých služeb s klientem, nikoliv pouze záloha.

 1. Výpověď, storno nebo odstoupení od smlouvy či jiného ujednání (dále jen „výpověď) ze strany pořadatele. Pořadatel má právo od smlouvy s klientem či partnerem odstoupit v případě, že klient nebo partner nezaplatí zálohu služeb nebo cenu služeb řádně a včas. Ve většině případů je vystavena faktura se splatností 7-30 dní nebo dle dohody. U registrací se poplatek hradí před akcí, nejpozději do 10 dní od registrace klienta či partnera, pokud se strany nedohodly jinak. Odstoupení od smlouvy, tedy výpověď je účinná dnem doručení druhé smluvní straně písemně na adresu nebo na kontaktní e-mail klienta či partnera.
 1. Další ujednání pro klienty či partnery. Lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody či výpovědi začíná běžet dnem uzavření smlouvy nebo jiné dohody o poskytnutí služeb nebo registrace ze strany pořadatele. Jestliže klient či partner využije práva na odstoupení od smlouvy, nenese pořadatel žádné náklady. Klient či partner je povinen uhradit poměrnou část ceny služeb nebo registrace v případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody či výpovědi, jejichž plnění již začalo. Smlouvy nebo jiná ujednání s pořadatelem se uzavírají v českém jazyce.
 1. Právo klienta či partnera na mimosoudní řešení sporu. Na základě zák. č. 378/2015, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má klient či partner právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi pořadatelem, respektive dodavatelem a zákazníkem, tedy klientem či partnerem, je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.
 1. Závěrečná ustanovení. Klient či partner na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Postoupení pohledávky pořadatele ze strany klienta či partnera se zakazuje. Klient či partner souhlasí s tím, že uzavřením jakékoli smlouvy nebo jiné dohody s pořadatelem, souhlasí s možností těchto podmínek v celém rozsahu v budoucnu měnit dle § 1752 občanského zákoníku. Případná změna podmínek může být klientovi či partnerovi oznámena na e-mailovou adresu, ze které přijde jeho objednávka, či na adresu, která bude uvedena v písemné smlouvě. Pokud se změní tyto „Pravidla a podmínky“, bude tato změna aktualizovaná a dostupná na našich internetových stránkách, jejichž adresy naleznete v úvodu těchto „Pravidel a podmínek“.
 1. Ochranu osobních údajů a Cookies a práva subjektů upravují naše „Pravidla ochrany a souhlas se zpracováním osobních údajů“.
 1. Účel zpracování osobních údajů. Z důvodů tvorby startovních a výsledkových listin, a k identifikaci účastníků během akcí je nutné znát jméno a příjmení, rok narození (z důvodu zařazení do příslušné věkové kategorie), a pohlaví. Dále ke komunikaci před, případně po akci využíváme váš telefonický kontakt a vaši e-mailovou adresu. Další údaje nezískáváme.

Tato pravidla nabyla účinnost dne 30. 6. 2017
Aktualizace provedena dne 1.11.2020